0141-264-3868            

Shri Kamal Narayan Bajaj
1964-1967
Founder President of EAR.

Shri Kanti Kumar R. Poddar
1968-1975

Dr. Rajaram Jaipuria
1976-1977

Shri Surender Kumar Jain
1977-1990

Shri Ramapati Sighania
1991-1995

Shri Lalit Bapna
1995-2002

Shri N. L. Kedia
2003-2004

Shri Narendra Kumar Jain
2004-OnwardsOur Association Support Government Initiative